Mišljenja - Investicioni fondovi

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
10.02.2023. Stav u vezi sa primjenom člana 38.stav 4. i 39. stav 1. tačka 3) Zakona o faktoringu 153,97 KB
05.11.2020. Stav u vezi sa utvrđivanjem osnovice za obračun naknade društvu za upravljanje kod otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom nastalih preoblikovanjem zatvorenih investicionih fondova u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima 711,70 KB
16.04.2020. Stav u vezi primjene člana 109. stav (2) tačka a) Zakona o investicionim fondovima na otvorene investicione fondove nastale u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima 121,37 KB
03.10.2019. Stav u vezi s primjenom mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti prilikom otkupa udjela otvorenog investicionog fonda nastalog obaveznim preoblikovanjem zatvorenog investicionog fonda u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima 1,18 MB
19.04.2018. Stav u vezi sa ograničenjima ulaganja imovine otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom nastalih preoblikovanjem zatvorenih investicionih fondova u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima 1,05 MB
01.11.2017. Stav u vezi sa primjenom člana 243đ. Zakona o investicionim fondovima 156,17 KB
09.06.2016. Stav u vezi sa primjenom člana 7. stav (2) Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje 171,55 KB
27.01.2016. Stav u vezi primjene člana 27v. Zakona o investicionim fondovima 288,57 KB
31.12.2008. Primjena Zakona o preduzećima na sticanje sopstvenih akcija investicionog fonda 156,09 KB
30.10.2008. Plaćanje naknada iz imovine investicionog fonda 113,16 KB
12 3 4 5
  Na vrh